Załoga statku pożarniczego

Załogę statku pożarniczego dzieli się na następujące działy:

 • dział I nawigacyjno-pokładowy,
 • dział II maszynowy,
 • dział III pożarniczy.

Do zadań działu nawigacyjno-pokładowego należy:

 • manewrowanie statkiem,
 • kierowanie statkiem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 • zabezpieczenie statku na postoju,
 • obrona przeciwawaryjna.

Obsadę liczebną działu określa „Karta bezpieczeństwa statku” wydawana przez urząd morski.

Do zadań działu maszynowego należy:

 • zapewnienie gotowości mechanizmów statku do działania,
 • uruchamianie i utrzymanie mechanizmów w ruchu,
 • zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń gaśniczych,
 • obrona przeciwawaryjna statku.

Do zadań działu III należy:

 • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej,
 • utrzymywanie w stałej sprawności sprzętu pożarniczego,
 • kontrola i uzupełnianie zapasów środków gaśniczych,
 • pełnienie służb asystencyjnych,
 • pełnienie służby wachtowej,
 • obrona przeciwawaryjna statku.

Stan liczebny załogi statku pożarniczego jest indywidualnie ustalony przez właściwy urząd morski na wniosek armatora.

Dowódcą statku pożarniczego jest oficer lub aspirant (chorąży) pożarnictwa posiadający co najmniej 2 lata praktyki w portowej straży pożarnej. Zadania dowódcy w służbie codziennej oraz bojowej określa regulamin służby statków pożarniczych. Jest on przełożonym całego stanu osobowego załogi statku.

Do zasadniczych obowiązków dowódcy statku pożarniczego należy:

 • troska o posiadanie pełnej obsady i wyposażenia dla utrzymania statku w stałej gotowości bojowej,
 • nadzór nad stanem technicznym statku, mechanizmów, urządzeń i wyposażenia,
 • prowadzenie szkolenia taktycznego oraz nadzór szkolenia w działach,
 • prowadzenie służby asystencyjnej,
 • prowadzenie dokumentacji statku, składanie meldunków i informacji o przebiegu służby itd.

W służbie bojowej dowódca statku prowadzi akcję i odpowiada za:

 • kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą prowadzoną przez statek,
 • kontrolowanie wykonania zadań oraz podwładnych,
 • utrzymywanie ciągłej łączności z punktem alarmowo-dyspozycyjnym portowej straży pożarnej oraz z jednostkami współdziałającymi, dla informowania o rozwoju sytuacji, podjętych decyzjach itp.

Podczas akcji dowódca przebywa na głównym stanowisku dowodzenia statkiem, z którego kontroluje sytuację własną statku, sytuację pożarową oraz utrzymuje łączność.

Po zakończeniu akcji obowiązkiem dowódcy jest jak najszybsze uzupełnienie sprzętu i środków i doprowadzenia statku do pełnej gotowości bojowej. Poza tym musi sporządzić dokumentację z przebiegu akcji.

Kierownik statku pożarniczego (szyper) jest zastępcą dowódcy statku. Nie dowodzi nim jako jednostką taktyczną, lecz odpowiada za manewry i ruch statku.