Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 14 czerwca 2006 roku o godzinie 800 rozpoczęło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portowej Straży Pożarnej „Florian”.

Porządek obrad obejmował min.:

  • Wybór przewodniczącego obrad
  • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Uchwalenie Uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego
  • W związku z powyższym punktem zmianę zapisów Umowy Spółki
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2005 rok
  • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2005 rok
  • Wybór Dyrektora Zarządu
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie obrad

Ludwik Depka Prądzyński

W wyniku wyborów na Dyrektora Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian” został wybrany mgr Ludwik Depka Prądzyński.

Dyrektor mgr Ludwik Depka Prądzyński jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

W Portowej Straży Pożarnej „Florian” był zatrudniony na stanowisku Dowódcy Oddziału I PSP „Florian” i Inspektora technicznego.