Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

27.06.2008 r odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Portowa Straż Pożarna „Florian” podsumowujące i oceniające działalność spółki i jej statutowych przedstawicieli za rok sprawozdawczy 2007. Obradom Zgromadzenia przewodniczył Tadeusz Cejrowski.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmował przede wszystkim przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za rok sprawozdawczy 2007 oraz sprawozdania finansowego wraz z wnioskiem o podziale zysku, a także podjęcie uchwał zatwierdzających w/w sprawozdania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 przedstawił dyrektor spółki Ludwik Depka Prądzyński. Natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił jej członek Konrad Rozwadowski, a sprawozdanie finansowe Tadeusz Cejrowski. Po przedstawieniu sprawozdań wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007. Wypracowany zysk netto za rok 2007 wspólnicy przeznaczyli w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W dalszej części obrad wspólnicy udzielili absolutorium dwóm członkom zarządu i jednemu członkowi Rady Nadzorczej. Niestety, absolutorium nie uzyskał dyrektor spółki oraz dwóch członków Rady Nadzorczej. W tej sytuacji wspólnicy (zgodnie ze statutem spółki) byli zobowiązani do wyboru dyrektora oraz dwóch członków Rady Nadzorczej spółki.

W pierwszej kolejności wspólnicy wybrali dwóch nowych członków Rady Nadzorczej: Janusza Borkowskiego i Andrzeja Bojanowskiego.

Po wybraniu członków Rady Nadzorczej, wspólnicy wybrali dyrektora spółki, którym został Zdzisław Olechnowicz.

Skład Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian”:

  • Zdzisław Olechnowicz - dyrektor Zarządu, Komendant
  • Sylwester Gralak - z-ca dyrektora
  • Krzysztof Taborowicz - członek zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

  • Janusz Borkowski - Przewodniczący
  • Andrzej Bojanowski
  • Konrad Rozwadowski

Dyrektor Zarządu Zdzisław Olechnowicz

Dyrektor Zarządu Zdzisław Olechnowicz urodził się w 1960 roku. W 1979 roku ukończył liceum w Zespole Szkół Samochodowych Gdańsku, a w roku 1981 Policealne Studium Ekonomiczne w Sopocie. Od 1981 do 1984 roku pracował w charakterze motorzysty w PRCiP. W tym czasie odbył zasadniczą służbę wojskową.

W 1984 roku zatrudnił się Portowej Straży Pożarnej w Gdańskim Porcie na stanowisku instruktora ds. aparatów oddechowych.

Następnie pracował w służbach kwatermistrzowskich. Od 1995 roku został szef zmiany. W latach 2003 -2005 był słuchaczem Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem.

Od 2006 roku pełnił obowiązki dowódcy oddziału i zastępcy dyrektora spółki.

27 czerwca 2008 roku Zgromadzenie Wspólników wybiera Go na funkcję dyrektora spółki.

Od 6 lat prowadzi zajęcia w Klubie Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej 49 w Gdańsku.